Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον επίσημο Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2195 της 10ης Νοεμβρίου 2022 που θέτει νέους περιορισμούς για ορισμένα συστατικά καλλυντικών: BHT, Acid Yellow 3, Homosalate και Piperazine. Διορθώνει επίσης τη χρήση της ρεσορκινόλης στα καλλυντικά προϊόντα.

Το Butylated Hydroxytoluene (BHT) και το Acid Yellow 3 θα υποβληθούν σε συγκεκριμένα όρια και θα προστεθούν στο παράρτημα III.

Το BHT θα επιτρέπεται:

Σε προϊόντα στοματικών πλύσεων, έως 0,001%.

Στις οδοντόκρεμες, έως 0,1%.

Σε άλλα προϊόντα παραμένοντα και εκπλενόμενα, έως και 0,8%.

Έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2023 για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία και την 1η Ιανουαρίου 2024 για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Η χρήση του Acid Yellow 3 θα περιοριστεί σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών σε μέγιστη συγκέντρωση 0,5%. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν ρυθμίζεται ρητά δεν θα επιτρέπεται.

Έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2023 για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία και την 1η Ιανουαρίου 2024 για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Το φίλτρο UV Homosalate μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προϊόντα προσώπου εκτός από προωθητικά σπρέι έως μέγιστη συγκέντρωση 7,34%.

Έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2025 για τα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία και την 1η Ιουλίου 2025 για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά.

Ο νέος Κανονισμός επιτρέπει τη χρήση ενός νέου φίλτρου UV, Piperazine (HAA299). Ως εκ τούτου, θα προστεθεί στο Παράρτημα VI. Σύμφωνα με τα ευρήματα της SCCS, το HAA299, και σε νανομορφή, είναι ασφαλές ως φίλτρο UV έως και μέγιστη συγκέντρωση 10%.

Στην περίπτωση συνδυασμένης χρήσης Piperazine και Piperazine (nano), το άθροισμα δεν υπερβαίνει το 10%.

INCI: Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine

Αριθμός CAS: 919803-06-8

Αριθμός ΕΚ: 485-100-6

INCI: Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)

Αριθμός CAS: 919803-06-8

Αριθμός ΕΚ: 485-100-6

Επιπλέον, το HAA299 σε νανομορφή πρέπει να πληροί ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις:

  • καθαρότητα ≥ 97 %
  • διάμεσο μέγεθος σωματιδίων D50 (το 50 % των σωματιδίων έχει διάμετρο μικρότερη από την τιμή αυτή): ≥ 50 nm της κατανομής αριθμητικών μεγεθών.
  • Να μη χρησιμοποιείται σε σκευάσματα που μπορεί να προκαλέσουν έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω της εισπνοής.

Έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Ρεσορκινόλη

Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, στη σειρά για την εγγραφή 22 στήλη θ, σημείο α), η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Να μη χρησιμοποιείται για τη χρώση των βλεφαρίδων»

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2195