Καλλυντικά

Τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με την Κοινοτική Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976 (γνωστή και ως «οδηγία για τα καλλυντικά») καθώς και των Τροποποιήσεών της (93/35/ΕΟΚ, ΦΕΚ 352/18-03-2005, 1223/2009/EK).

Δεδομένου ότι η νομοθεσία των καλλυντικών μεταβάλλεται ραγδαία απαιτείται η συνεχής  παρακολούθηση της. Η ΕΛΙΝΕΚ σας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τις νομοθετικές απαιτήσεις, την παροχή πληροφοριών σε θέματα ΕΟΦ, CPNP, Κέντρο Δηλητηριάσεων, Ανακύκλωση, Εκτελωνισμός, GMP.

Τα καλλυντικά προϊόντα σας θα είναι πάντα εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας τόσο του καταναλωτή όσο και της ίδιας της εταιρίας σας.

Κύρια Νομοθεσία

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα είναι το κύριο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Ενισχύει την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων και ξεκαθαρίζει το πλαίσιο για όλους τους φορείς του κλάδου.

Κατευθυντήριες γραμμές και Ισχυρισμοί

Τροποποιήσεις στον κανονισμό για τα καλλυντικά

(Source: Official website of the European Union, https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_en)

Συμπληρώματα Διατροφής

Βιοκτόνα