Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησε στον ΠΟΕ μια νέα τροποποίηση του κανονισμού για τα καλλυντικά. Η δημοσίευση τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα. Το σχέδιο προτείνει την επισήμανση πρόσθετων αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στη συσκευασία ενός καλλυντικού προϊόντος, εάν η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει το 0,001% στα προϊόντα που παραμένουν μετά τη χρήση και το 0,01% στα εκπλενόμενα προϊόντα.

Εισάγει περαιτέρω ενημερώσεις και απλουστεύσεις στις ονομασίες αυτών των ουσιών. Η SCCS έχει εντοπίσει 56 επιπλέον αλλεργιογόνα αρωματικών ουσιών, τα οποία σαφώς προκαλούν αλλεργίες στον άνθρωπο και τα οποία επί του παρόντος δεν απαιτούν επισήμανση.

Αυτά τα αλλεργιογόνα αρωμάτων θα εισαχθούν στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την τροποποίηση πρώτο τρίμηνο του 2023.
  • Μόνο συμμορφούμενα καλλυντικά προϊόντα θα τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης, 3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
  • Μόνο συμμορφούμενα καλλυντικά προϊόντα θα διατίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης, 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Sources:

Draft Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No.1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards labeling of fragrance allergens in cosmetic products

Annexes to the Draft Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No.1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards labeling of fragrance allergens in cosmetic products

(Image source: https://www.researchgate.net/figure/Fragrance-allergens-present-in-the-hygiene-products-studied_fig1_340847653)