Τοποθέτηση των καλλυντικών σας στην Ευρώπη

Τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα.

Με τη βοήθεια Βήμα προς Βήμα από τους ειδικούς μας ανακαλύψτε τα 6 αποτελεσματικά βήματα για να διαθέσετε με επιτυχία ένα καλλυντικό προϊόν στην αγορά της Ελλάδας αλλά και της ΕΕ.

 1. Εκτίμηση της σύνθεσης
 2. Εκτίμηση της ετικέτας και των ισχυρισμών του προϊόντος
 3. Standard έλεγχοι για τα καλλυντικά στην Ε.Ε
  α) Δοκιμή σταθερότητας
  β) Δοκιμή αποτελεσματικότητας συντηρητικών (Challenge test)
  γ) Μικροβιολογική ανάλυση
  δ) Έλεγχος για ειδικούς ισχυρισμούς (SPF, UVA, Ευαίσθητο Δέρμα, Ενυδάτωση,  Αντιρυτιδικό κ.λπ.)
 4. CPSR- Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
 5. PIF-Τεχνικός Φάκελος καλλυντικού
 6. CPNP- Γνωστοποίηση στο CPNP

Στις 11 Ιουλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 76/768/EEC για τα καλλυντικά αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1223/2009. Στόχος του κανονισμού είναι να εναρμονίσει και απλουστεύσει τους κανονισμούς των καλλυντικών σε όλα τα μέλη κράτη της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Ο Κανονισμός ορίζει ότι για κάθε καλλυντικό προϊόν πρέπει να υπάρχει ο Τεχνικός Φάκελος Πληροφοριών όπου πρέπει να τηρείται και να διατίθεται στη Αρμόδιες Aρχές εάν ζητηθεί. Οι ειδικοί της ΕΛΙΝΕΚ μπορούν να  παρέχουν επιστημονική και νομοθετική υποστήριξη στις εταιρείες καλλυντικών για τη συμμόρφωση των προϊόντων τους στον Κανονισμό 1223/2009.

Φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF)

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, γνωστός ως Κανονισμός Καλλυντικών, τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2013 και απαιτεί από τα Υπεύθυνα Πρόσωπα να διαθέτουν Φάκελο Πληροφοριών Προϊόντος για κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά. O Φάκελος πληροφοριών προϊόντος, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Κανονισμού, αποσκοπεί στη συλλογή όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορά το καλλυντικό προϊόν. Πρέπει να φυλάσσεται από το Υπεύθυνο Πρόσωπο δέκα έτη από την τελευταία παρτίδα του προϊόντος που παράχθηκε και τοποθετήθηκε στην  αγορά.

Ο Φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF), περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • GMP / Άδεια παραγωγής του παραγωγού
 • Αναλυτική σύνθεση του προϊόντος
 • Προδιαγραφές α’ υλών (MSDS, TDS, Certificate of analysis, IFRA Certificate, Allergens Certificate)
 • Πληροφορίες για το προϊόν (φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, μέθοδο παραγωγής, υλικά συσκευασίας)
 • Εργαστηριακοί έλεγχοι (Challenge test, stability test, δερματολογικός έλεγχος, μελέτες αποτελεσματικότητας όπως SPF, UVA,….)
 • Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
 • Τοξικολογικό προφίλ του προϊόντος
 • Ετικέτα (εξωτερικής και εσωτερικής συσκευασίας)

H ΕΛΙΝΕΚ αναλαμβάνει τη σύνταξη του Τεχνικού Φακέλου.

Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας

Σύμφωνα με τον Κανονισμού 1223/2009, σε κάθε καλλυντικό προϊόν πρέπει να διεξάγεται η Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας  από εξειδικευμένο Αξιολογητή Ασφάλειας πριν την τοποθέτησή τους στη  Ευρωπαϊκή αγορά. Η Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας είναι σημαντικό και υποχρεωτικό κομμάτι του Φακέλου Πληροφοριών Προϊόντος.

Η Έκθεση Αξιολόγησης αποτελείται από δύο μέρη:

ΜΕΡΟΣ Α – Πληροφορίες Ασφαλείας Καλλυντικού Προϊόντος

 • Ποιοτική και ποσοτική Σύνθεση του προϊόντος
 • Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και σταθερότητα του καλλυντικού προϊόντος
 • Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του καλλυντικού
 • Μικροβιολογική ποιότητα
 • Αποτελεσματικότητα του προϊόντος
 • Διάρκεια Ζωής προϊόντος
 • Ξένες προσμείξεις, ίχνη, πληροφορίες για το υλικό συσκευασίας
 • Καθαρότητα των Πρώτων Υλών
 • Χαρακτηριστικά του υλικού συσκευασίας
 • Κανονική και εύλογα αναμενόμενη χρήση
 • Έκθεση στο καλλυντικό προϊόν
 • Έκθεση στα συστατικά
 • Τοξικολογικό προφίλ των ουσιών
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
 • Πληροφορίες για το καλλυντικό προϊόν

ΜΕΡΟΣ Β – Εκτίμηση Ασφάλειας Καλλυντικού Προϊόντος

 • Συμπέρασμα της εκτίμησης
 • Προειδοποιήσεις και Οδηγίες χρήσεως στην επισήμανση
 • Σκεπτικό
 • Διαπιστευτήρια των Εκτιμητών και έγκριση του Μέρους Β

H ΕΛΙΝΕΚ έχει την δυνατότητα να διεξάγει την Έκθεση Αξιολόγησης των προϊόντων σας και να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις του Κανονισμό 1223/2009

Γνωστοποίηση Καλλυντικού Προϊόντος (CPNP)

Πριν από την διάθεση ενός καλλυντικού προϊόντος στην Ευρωπαϊκή αγορά, είναι υποχρέωση του Υπεύθυνου Προσώπου να γνωστοποιήσει το προϊόν στην Ευρωπαϊκή πύλη, όπου αποκτά ένα μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης.

Ωστόσο, οι διανομείς που εισάγουν ένα προϊόν από μια Ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, μεταφράζοντας μόνο την ετικέτα στην γλώσσα της χώρας τους θα πρέπει να το γνωστοποιούν ως διανομείς.

Η ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να αναλάβει την διαδικασία, ξεκινώντας από τη δημιουργία του λογαριασμού της εταιρίας σας στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα μέχρι την γνωστοποίηση του προϊόντος σας.

Έλεγχος Ετικέτας & Ισχυρισμοί

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1223/2009, η επισήμανση (εσωτερική και εξωτερική συσκευασία) πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Το όνομα και η διεύθυνση του Υπεύθυνου Προσώπου
 • Η χώρα προέλευσης εάν το προϊόν εισάγεται από χώρες εκτός ΕΕ
 • Ονομαστική περιεκτικότητα του προϊόντος, δίνεται κατά βάρος ή όγκο
 • Ημερομηνία ελάχιστης αντοχής ή περίοδος μετά το άνοιγμα
 • Προφυλάξεις κατά τη χρήση
 • Αριθμός παρτίδας παραγωγής
 • Λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν είναι σαφές από την παρουσίασή του
 • Κατάλογος συστατικών (που μπορεί να αναγράφεται μόνο στην εξωτερική συσκευασία)

Οι ισχυρισμοί που αναγράφονται στα καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές ούτε να υπονοούν ότι το καλλυντικό προϊόν έχει ένα χαρακτηριστικό ή λειτουργία που δεν έχει. Ο Κανονισμός 655/2013 και οι σχετικές οδηγίες αναπτύχθηκαν για να παρέχουν περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ισχυρισμοί για να θεωρούνται αποδεκτοί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν όχι μόνο για τη επισήμανση εντός συσκευασίας, αλλά για όλο το διαφημιστικό υλικό, όπως διαφημίσεις, διαφημιστικά φυλλάδια και ισότοπους.

H ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε η επισήμανση του προϊόντος σας να είναι σύμφωνη με την Νομοθεσία των καλλυντικών.

Τοξικολογικό Προφίλ Συστατικών

Ο Φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF) περιλαμβάνει και το τοξικολογικό προφίλ των ουσιών που περιέχονται στο καλλυντικό προϊόν. Η δημιουργία του τοξικολογικού προφίλ κάθε ά ύλης γίνεται βιβλιογραφικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της τοπικής τοξικότητας (ερεθισμός των ματιών και δέρματος), στην δερματικής ευαισθητοποίησης, στην απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας κτλ.

Η ΕΛΙΝΕΚ έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει το τοξικολογικό προφίλ κάθε  ά ύλης που μπορεί να περιέχεται σε ένα καλλυντικό προϊόν.

Έλεγχος Σταθερότητας

Ο σκοπός του Ελέγχου Σταθερότητας των καλλυντικών είναι να εξασφαλιστεί ότι ένα νέο ή τροποποιημένο προϊόν πληροί τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές προδιαγραφές, καθώς και τη λειτουργικότητα και την αισθητική όταν αποθηκεύεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες. H διάρκεια του ελέγχου είναι 3 μήνες. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνθήκες περιβάλλοντος, έκθεση σε φως, στους 4 0C, 37 0C, 45 0C και σε 5 κύκλους (χαμηλές – υψηλές θερμοκρασίες). Οι παράμετροι που εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι οι παρακάτω:

 • Μικροβιολογικά τεστ
 • Φυσικοχημικές παράμετροι (χρώμα, οσμή, pΗ, ιξώδες, υφή, ειδικό βάρος, σταθερότητα του γαλακτώματος)
 • Έλεγχος συσκευασίας (απώλεια βάρους, διαρροή)

Η ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να προσαρμόσει την διάρκεια του ελέγχου, τα χρονικά διαστήματα ελέγχου, τις θερμοκρασίες και τους έλεγχοι που μπορούν να εφαρμοστούν, ανάλογα με τις δικές σας απαιτήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

 • Guidelines on Stability testing of cosmetic products, CTFA and COLIPA, 2004
 • ISO/TR 18811: Cosmetics — Guidelines on the stability testing of cosmetic products

Preservative Efficacy Testing (Challenge Test)

Η ικανότητα των μικροοργανισμών να αναπτύσσονται σε ανεπαρκώς συντηρημένα καλλυντικά δημιουργεί ορατές αλλοιώσεις, αλλά και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών από πιθανές μικροβιακές μολύνσεις.

Με το Challenge test προσδιορίζεται η ικανότητα του συστήματος συντήρησης του καλλυντικού, καθώς το προϊόν εμβολιάζεται με μικροοργανισμούς και ελέγχεται ο χρόνος επιβίωσής τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergilus brasiliensi

Η ΕΛΙΝΕΚ έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τα παρακάτω πρωτόκολλα:

 • ISO 11930:2019- Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product
 • USP 51 Antimicrobial Preservative Efficacy
 • European Pharmacopeia -E.P. 5.1.3
 • Toiletry and Fragrance Association (CTFA) Microbiology Guidelines

Μικροβιολογικός Έλεγχος Καλλυντικού

Α. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Η ΕΛΙΝΕΚ διεξάγει τους απαραίτητους μικροβιολογικούς ελέγχους που πρέπει να εκτελούνται σε κάθε παρτίδα καλλυντικού προϊόντος που κυκλοφορούν στην αγορά ή/και εξάγονται, καθώς και σε α΄ ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αυτών.

Ελέγχονται το ολικό αερόβιο μικροβιακό φορτίο των προϊόντων, καθώς και η ανίχνευση και ταυτοποίηση (τεστ βιοχημικών δοκιμών) των παρακάτω παθογόνων μικροοργανισμών: Ps.aeruginosa, St.aureus & Candida albicans με βάση μεθόδους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και ISO.

Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

H ELINEK διεξάγει όλους τους απαιτούμενες ελέγχους στο νερό παραγωγής. Ελέγχεται ο ολικός αριθμός βακτηρίων (220C & 360C), ολικά κολοβακτηριοειδή, E.coli, Intestinal Enterococci, Pseudomonas aeruginosa και Clostridium perfringens  βάσει ISO  μεθόδους.

Χημικές Αναλύσεις

Α. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

Στο σύγχρονο χημικό εργαστήριο που διαθέτει η εταιρία είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες φυσικοχημικές αναλύσεις στο νερό παραγωγής των παραγωγών καλλυντικών οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω παραμέτρους:

pH, Αγωγιμότητα, Ολικά διαλελυμένα στερεά, Ολική Σκληρότητα, Οξειδώσιμες ουσίες, Aluminium (Al), Ammonium (NH4-N) Calcium (CaCO3), Magnesium (Mg), Chloride (Cl), Βαρέα Μέταλλα (Σ Pb), Nitrate (NO3 –N), Sulfate (SO4).

Οι προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες ελέγχεται το νερό παραγωγής είναι αυτές του Purified Water, European Pharmacopoeia.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Ά ΥΛΩΝ

Οι χημικές αναλύσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για τους παραγωγούς των α υλών όσο και για τους παραγωγούς τελικού προϊόντος. Οι αναλύσεις που εκτελούνται είναι:

 • Ποσοτικός προσδιορισμό ά υλών
 • Ποσοτικός προσδιορισμό ά υλών σε τελικό προϊόν
 • Ποιοτικός προσδιορισμός ά υλών
 • Οξύτητα ά υλών ή τελικού προϊόντος
 • Ποσοτικός προσδιορισμός αντηλιακών φίλτρων σε τελικό προϊόν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χημικές αναλύσεις, μπορείτε να  επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ

Οι προσμίξεις είναι γενικά δευτερεύοντα συστατικά μιας ουσίας ή μιας πρώτης ύλης που μπορεί να προέρχονται από:

 • τα ίδια τα συστατικά
 • τη διαδικασία παραγωγής
 • Χημική σύνθεση ή αλληλεπίδραση εντός του προϊόντος που θα μπορούσε να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
 • Πιθανή μετάβαση από την τελική συσκευασία στο προϊόν
 • Πιθανές χημικές αλλαγές που προκαλούνται από αστάθεια του προϊόντος σε επαφή με την τελική συσκευασία.

Οι προσμείξεις ορίζονται ως ανεπιθύμητες ουσίες που μπορεί να προέρχονται από πηγές εκτός της χημικής οδού, χημικές διεργασίες και απροσδόκητες καταστάσεις όπως κακή αποθήκευση πρωτογενών ουσιών ή αστάθεια της πρωτογενούς συσκευασίας.

Ορισμένα στοιχεία απαγορεύονται ή περιορίζονται σε διάφορες νομοθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ενός καλλυντικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ουσιών που μπορεί να περιέχει) ανήκει στην οντότητα που είναι αρμόδια για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά (δηλαδή κατασκευαστή, διανομέα ή/και εισαγωγέα). Απαιτείται επομένως η κατάλληλη δοκιμή των προσμιξέων στα καλλυντικά προϊόντα.

Η ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να προσδιορίσει την παρουσία ουσιών και προσμίξεων στο τελικό προϊόν. Μερικές από τις αναλύσεις είναι οι παρακάτω:

 • ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Αρσενικό (As), Μόλυβδο (Pb), Χρώμιο (Cr), Κάδμιο (Cd), Κοβάλτιο (Co), Νικέλιο (Ni)
 • ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ
 • ΔΙΟΞΙΝΕΣ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Δερματολογικός Έλεγχος

Είναι η αξιολόγηση της ερεθιστικότητας των καλλυντικών προϊόντων όταν εφαρμόζονται μια φορά  σε ανθρώπινο δέρμα. Το τεστ διενεργείται σε υγιείς εθελοντές και των δύο φύλων, οι οποίοι έχουν δώσει γραπτή συγκατάθεση για τον πειραματισμό.

Κάθε προϊόν δοκιμάζεται σε 20 εθελοντές. Τα δείγματα τοποθετούνται σε θαλάμους αλουμινίου Finn (Bracco) και εφαρμόζονται στο εσωτερικό μέρος του βραχίονα ή στη πλάτη προστατευμένο με αυτοκόλλητη ταινία. Η αξιολόγηση των δερματικών αντιδράσεων γίνεται 15 λεπτά και 24 ώρες μετά την αφαίρεση των θαλάμων Finn.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Patch test μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ισχυρισμό «Δερματολογικά Ελεγμένο».

Ο συγκεκριμένος έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευαίσθητα δέρματα με ισχυρισμούς που μπορούν να  χρησιμοποιηθούν «Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες/Δερματολογικά ελεγμένο σε ευαίσθητες επιδερμίδες» ή παρόμοιες.

Οφθαλμολογικός Έλεγχος in Vitro

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ OΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ με τη δοκιμή Irritection® test System

Το Irritection® test System είναι ένας καινοτόμος έλεγχoς που περιλαμβάνει μία ειδικώς σχεδιασμένη μήτρα (matrix) και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αναγνώσει και να διαμορφώσει τα προκύπτοντα στοιχεία με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού που επιτρέπει τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη ενός πιθανού οφθαλμικού ερεθισμού.

Οι ισχυρισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι «Οφθαλμολογικά ελεγμένο IN-Vitro, Όχι Δάκρυα (In-vitro)» ή παρόμοια.

Μελέτες Αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 655/2013, τα καλλυντικά προϊόντα και είδη  καλλωπισμού πρέπει να αιτιολογούν και να αποδεικνύουν τους διαφημιζόμενους ισχυρισμούς με επαρκή και επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Η ELINEK μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες δοκιμές για να γίνουν πραγματικότητα οι ισχυρισμοί σας αποδεικνύοντας τη νομιμότητά τους, προκειμένου να τεκμηριώσει αυτούς τους ισχυρισμούς που αναγράφονται στη συσκευασία ή στις διαφημίσεις σας.

Μερικές από τις πιο σημαντικές μελέτες αποτελεσματικότητας είναι:

 • ANTI-WRINKLE TEST
 • Non-COMEDOGENIC
 • MOISTURIZING TEST
 • SEBO-BALANCING TEST
 • ANTI-POLLUTION TEST
 • OPHTHALMIC TEST
 • BAG & EYE DARK CIRCLE TEST
 • ANTI-CELLULITE TEST
 • ANTI-STRETCH TEST
 • SOOTHING & PROTECTIVE TEST
 • TOLERABILITY TEST ON EXTERNAL VAGINAL SKIN & MUCOSA
 • LONG-LASTING TEST for make-up products
 • WATERPROOF TEST for make-up products
 • LIP PLUMBER
 • ANTIDANDRUFF TEST
 • HEAT PROTECTION for hair
 • BABY NAPPY TESTS

H ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να προσφέρει στάνταρ και εξατομικευμένες μελέτες αποτελεσματικότητας ακόμα και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Για οποιαδήποτε άλλη μελέτη αποτελεσματικότητας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μελέτες Αντηλιακών

Α. IN-VIVO ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SPF)

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε 10 εθελοντές και επιτρέπει την αναγραφή του ισχυρισμός SPF ή Δείκτη Προστασίας στην επισήμανση του προϊόντος.

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος να γίνει σε 5 εθελοντές και σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων, διακόπτεται στο συγκεκριμένο στάδιο. Αντίθετα, εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά το τεστ θα ολοκληρωθεί και στους υπόλοιπους 5.

Για να υποστηριχτούν οι ισχυρισμοί «Αδιάβροχο» ή «Πολύ αδιάβροχο» πρέπει ο έλεγχος να γίνει ταυτόχρονα με τον προσδιορισμό του Δείκτη Προστασίας (SPF)

Η αντοχή στο νερό αξιολογείται με μέτρηση του SPF πριν και μετά τη βύθιση στο νερό (στατικός και υγρός SPF).

Πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Τι είναι το Πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας;

Συχνά ζητείται από τις εταιρείες καλλυντικών της ΕΕ που εξάγουν σε τρίτες χώρες να παράσχουν ένα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  (CFS) ως μέρος του φακέλου εξαγωγής τους.

Αυτό το πιστοποιητικό είναι μια δήλωση που βεβαιώνει ότι το προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα και ως εκ τούτου μπορεί να πωληθεί ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Γιατί ένα CFS που εκδίδεται σε κράτος μέλος της ΕΕ είναι σημαντικό για το διεθνές εμπόριο;

Πολλές χώρες εκτός ΕΕ διαθέτουν σύστημα καταχώρισης προϊόντος πριν από τη διάθεση στην αγορά, το οποίο απαιτεί ειδική τεκμηρίωση για να εγγυηθεί ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές και συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς καλλυντικών. Το CFS είναι το κύριο έγγραφο που παρέχει διαβεβαίωση ότι το προϊόν έχει διαμορφωθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα καλά δομημένο και αποτελεσματικό ρυθμιστικό σύστημα για τα καλλυντικά, ένα CFS που εκδίδεται σε κράτος μέλος της ΕΕ είναι ευρέως αποδεκτό διεθνώς. Τα CFS εκδίδονται συνήθως από την εθνική Αρμόδια Αρχή ή έναν σχετικό οργανισμό, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένα Κυβερνητικό Τμήμα, μια εμπορική ένωση ή ένα Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η ΕΛΙΝΕΚ μπορεί να αναλάβει την έκδοση και την όλη διαδικασία προκειμένου να αποκτήσετε CFS για τα καλλυντικά σας προϊόντα.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Τα καλλυντικά προϊόντα εξαιρούνται ρητά από την απαίτηση να διαθέτουν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και εναλλακτική επισήμανση. Επιτρέπονται προειδοποιήσεις σύμφωνα με την αξιολόγηση ασφάλειας του τελικού προϊόντος και τον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά.

Πάραυτα δεν εξαιρούνται τα συστατικά καλλυντικών ως πρώτες ύλες ή ένα καλλυντικό προϊόν σε μορφή bulk.

Ωστόσο, απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας όταν οι έμποροι λιανικής και οι διανομείς πρέπει να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν τα προϊόντα σας, προκειμένου να γνωρίζουν τους κινδύνους, τη σύνθεση, τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη των χημικών και ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα σας.

Επίσης, απαιτείται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και για τη μεταφορά ενός καλλυντικού προϊόντος.

Υπάρχουν γενικά 16 ενότητες σε ένα SDS. Μπορεί να έχει λέξεις ή σύμβολα κινδύνου και οι ενότητες δεν περιορίζονται σε:

 1. Identification of the chemical & supplier contact information
 2. Hazards identification
 3. Composition of ingredients
 4. First aid measures upon exposure
 5. Firefighting information
 6. Accidental release measures
 7. Handling and storage
 8. Exposure controls and personal protective equipment
 9. Physical and chemical properties
 10. Stability and reactivity
 11. Toxicological information
 12. Ecological information
 13. Disposal considerations
 14. Transport information
 15. Regulatory information
 16. Additional information

Πιστοποιητικό Ανάλυσης (COA) καλλυντικού προϊόντος

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ανάλυσης (COA);

Το Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή COA είναι ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι ένα προϊόν έχει δοκιμαστεί και πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Το COA είναι ένα έγγραφο που παρέχει πραγματικά αποτελέσματα δοκιμών για μία παρτίδα καλλυντικού προϊόντος που εξάγει μια εταιρεία καλλυντικών.

Για να  προμηθευτείτε ένα COA, τα δείγματα σας μπορούν να αποσταλούν στην ΕΛΙΝΕΚ για ανάλυση, όπου θα διεξαχθεί το τυπικό panel δοκιμών. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν με τη μορφή Πιστοποιητικού Ανάλυσης για κάθε μεμονωμένο προϊόν.

Το τυπικό panel δοκιμών περιλαμβάνει τις πιο κοινές δοκιμές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της ποιότητας των καλλυντικών προϊόντων. Συνήθως περιλαμβάνει:

 • ολικό αερόβιο μικροβιακό φορτίο και ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Όλα τα είδη φυσικών δοκιμών όπως ιξώδες, pH, ειδικό βάρος κ.λπ.
 • Παρουσία βαρέων μετάλλων, σε συγκεκριμένους τύπους καλλυντικών όπως προϊόντα μακιγιάζ.