Λογότυπο ΕΛΙΝΕΚ
Επιλογή Ελληνικής Γλώσσας Switch to English Language
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Η ETΑΙΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
FAQ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   Νομοθεσία
Regulation 2019/831: 1st CMR Regulation
Benzophenone-3: 6% maximum from September 3, 2017
Hair dyes: new regulation for 17 substances
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor
Κανονισμός 1004/2014-PROPYL/BUTYL PARABENS
Κανονισμός 1003/2014-CIT/MIT
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 358/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ και V του 1223/2009 (ΕC) /TRICLOSAN PARABENS
Επισήμανση καλλυντικών προϊόντων
Tι είναι καλλυντικό προϊόν;
Ισχυρισμοί στα καλλυντικά προϊόντα 655/2013
SCCS 1521/13 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤ/Methylisothiazolinone
Borderline προϊόντα manual
EC 1223/2009
Γνωστοποίηση στο CPNP
Γενικές πληροφορίες για την Νομοθεσία
Νέος Κανονισμός για τα Καλλυντικά
Τελευταίες οδηγίες Νομοθεσίας
   Υπηρεσίες
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
Γνωστοποίηση στο CPNP
Έλεγχος Σταθερότητας
Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Χημικές Αναλύσεις
Μελέτες αντηλιακών (SPF, UVA, WR)
Δοκιμές Αποτελεσματικότητας
Δερματολογικοί Έλεγχοι
Αυτοεπιθεώρηση (audit) παραγωγικών μονάδων
  Newsletter  
 
 
Κεντρική σελίδα > Νομοθεσία
Κανονισμός (EU) 2015/1298/ 3-Benzylidene Camphor

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Η 3-Benzylidene Camphorεπιτρέπεται σήμερα να χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε μέγιστη συγκέντρωση 2,0 %. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 υπό τον αύξοντα αριθμό 19.
(2)
Η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS), στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 18 Ιουνίου 2013, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω περιθωρίου ασφαλείας χαμηλότερου του 100, η χρήση της 3-Benzylidene Camphor ως φίλτρου υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση έως και 2,0 % δεν θεωρείται ασφαλής.
(3)
Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αντηλιακών προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η 3-Benzylidene Camphor από τον κατάλογο των φίλτρων υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπονται σε καλλυντικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.
(4)
Δεδομένου ότι η 3-Benzylidene Camphor είναι γνωστή όχι μόνο ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας αλλά και ως απορροφητής υπεριώδους ακτινοβολίας, η χρήση της θα πρέπει να απαγορευτεί στα καλλυντικά προϊόντα.
(5)
Συνεπώς, τα παραρτήματα II και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.
(6)
Η εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού θα πρέπει να αναβληθεί, για να μπορέσει ο κλάδος να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στη σύνθεση των προϊόντων. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού για να διαθέσουν στην αγορά συμμορφούμενα προϊόντα και για να αποσύρουν από την αγορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Από τις 18 Φεβρουαρίου 2016 διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο καλλυντικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

 
Προηγούμενη σελίδα | Print friendly version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank