ΕΛΙΝΕΚ
Κεντρική σελίδα > Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Φάκελος πληροφοριών προϊόντος
Ο φάκελος πληροφοριών προϊόντος (PIF), είναι υποχρεωτικός για κάθε καλλυντικό προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.
Είναι εμπιστευτικός και μπορεί μόνο να εξεταστεί από τους ειδικούς επιθεωρητές των αρμόδιων αρχών. Θα πρέπει να τηρείται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η διεύθυνση τήρησης πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009/EC, κάποια από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι:

• Τεχνική περιγραφή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και επισήμανσης)
• Αναλυτική σύνθεση του προϊόντος
• Προδιαγραφές α’ υλών
• Προδιαγραφές αρώματος
• Antimicrobial Effectiveness Test
• Δεδομένα παραγωγής
• Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
• Στοιχεία καθορισμού διάρκειας ζωής του προϊόντος
• Οι μελέτες, που αποδεικνύουν ειδικούς ισχυρισμούς (ασφάλειας ή αποτελεσματικότητας) του προϊόντος, αν υπάρχουν.
• Παράπονα καταναλωτών
• Γνωστοποιήση στο CPNP.
• Τοξικολογικό προφίλ του προϊόντος
 
Προηγούμενη σελίδα | Screen version
 
 
 
Κενό - Blank
     
Copyright 2009-2021 :: ΕΛΙΝΕΚ Τηλ.: 210 666 9351-2 :: Fax: 210 666 86690 :: E-Mail: info@elinek.gr
Επιμέλεια Διαδικτυακής Παρουσίασης: Komvos.gr
Κενό - Blank