Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο εγγράφου για την 18η Προσαρμογή του ATP (Adaptation to Technical and Scientific Progress) στον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Κανονισμού CLP.

Το Μέρος 3 του Παραρτήματος VI του κανονισμού CLP τροποποιήθηκε με την προσθήκη εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης για 39 νέες ουσίες, την τροποποίηση για 17 ουσίες και τη διαγραφή μίας ουσίας.

Ορισμένα συστατικά καλλυντικών θα επηρεαστούν λόγω της επικίνδυνης εναρμονισμένης ταξινόμησής τους.

Οι ουσίες CMR κατηγορίας 1, σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα απαγορευθούν άμεσα.

Οι ουσίες CMR της κατηγορίας 2 είτε θα απαγορευθούν άμεσα είτε μπορούν να επιτρέπονται όταν η ουσία έχει αξιολογηθεί από την SCCS και έχει βρεθεί ασφαλής για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Τα παραρτήματα του κανονισμού για τα καλλυντικά θα πρέπει σύντομα να τροποποιηθούν υπό το πρίσμα της πρόσφατης ταξινόμησης όλων τους με κανονισμό “Omnibus”. Τα συστατικά των καλλυντικών που επηρεάζονται είναι:

 • Azadirachta Extracts (from the kernels of Azadirachta Indica, extracted with water and further processed with organic solvents) (CAS no 84696-25-3): Repr. 2, Skin Sens. 1 and Aquatic Chronic 1
 • Benzophenone (CAS no 119-61-9): Carc. 1B
 • Butoxyethanol (CAS no 111-76-2): Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, and Eye Irrit. 2
 • Isobornyl Acrylate (CAS no 5888-33-5): Skin Sens. 1A
 • Melamine (CAS no 108-78-1): Carc. 2 and STOT SE 2
 • Pentasodium Pentetate
 • Pentetic Acid (CAS no 67-43-6): Repr. 1B, Acute Tox. 4, STOT RE 2 and Eye Irrit. 2
 • Phenylpropane (CAS no 103-65-1): Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, and Aquatic Chronic 2
 • Piperonyl Butoxide (CAS no 51-03-6): STOT SE 3, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1 and Aquatic Chronic 1
 • Theophylline (CAS no 58-55-9): Repr. 1B
 • Trimethylolpropane triacrylate (CAS no 15625-89-5): Carc. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
 • Xylene Diisocyanate (CAS no 3634-83-1): Resp. Sens. 1 and Skin Sens. 1A (CAS no 140-01-2): R

Η 18η ATP, καθώς και οι μελλοντικές διατάξεις που τροποποιούν τους κανονισμούς REACH και καλλυντικών, θα ισχύουν από την ίδια ημερομηνία: 1η Δεκεμβρίου 2023.

Sources: CLP 18th ATP