Ακολουθούν ερωτήσεις που κάνουν συχνά οι πελάτες μας σχετικά με την ασφάλεια και τη νομοθεσία των καλλυντικών.

Στα εισαγόμενα καλλυντικά προϊόντα είναι απαραίτητη η αναγραφή της χώρας προέλευσης;

Ο περιέκτης και η συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων πρέπει φέρουν, με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες:

το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του Υπεύθυνου Προσώπου. Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να είναι συντετμημένες εφόσον η σύντμηση επιτρέπει την αναγνώριση του προσώπου αυτού και της διεύθυνσής του.

Εάν αναγράφονται περισσότερες διευθύνσεις, η διεύθυνση στην οποία το υπεύθυνο πρόσωπο καθιστά άμεσα διαθέσιμες τις πληροφορίες για το προϊόν αναγράφεται με τονισμένα στοιχεία.

Για τα εισαγόμενα καλλυντικά προϊόντα θα διευκρινίζεται η χώρα προέλευσης.

Γιατί να κάνουμε Challenge test σε ένα καλλυντικό προϊόν;

Το Challenge test είναι υποχρεωτικό για όλα τα καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1223/2009.

Είναι απαραίτητο  για να δικαιολογήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος συντήρησης και να δικαιολογήσει τη διάρκεια ζωής και την περίοδο μετά το άνοιγμα (PAO) των καλλυντικών από άποψη ασφάλειας.

Το Challenge test εξασφαλίζει τη μικροβιολογική σταθερότητα και ασφάλεια του προϊόντος.

Τα υδατικά καλλυντικά προϊόντα παρέχουν ένα τέλειο περιβάλλον για μικροβιακή ανάπτυξη και τα πρόσθετα συστατικά των προϊόντων μπορούν να χρησιμεύσουν ως θρεπτικά συστατικά για αυτούς τους μικροοργανισμούς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα μολυσμένο προϊόν (το οποίο μπορεί να μην παρουσιάζει ορατά σημάδια μόλυνσης) είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τους χρήστες από τα συντηρητικά.

Οι λόγοι παρουσίας των συντηρητικών στα  καλλυντικά είναι:

 • η διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας για τους καταναλωτές
 • η διατήρηση της επιδιωκόμενη ποιότητας και προδιαγραφές του προϊόντος
 • η διατήρηση την εικόνας και τη φήμης της εταιρείας σας

Πότε πρέπει να αναγράφεται η Ημερομηνία Ελάχιστης Περιόδου Διατηρησημότητας (durability date) και πότε η PAO (period after opening);

Η αναγραφή της Ημερομηνία Ελάχιστης Περιόδου Διατηρησημότητας είναι υποχρεωτική για όλα τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία η ελάχιστη διατηρησημότητα δεν υπερβαίνει τους 30 μήνες.

Αντίθετα για τα καλλυντικά προϊόντα τα οποία η ελάχιστη διατηρησημότητα υπερβαίνει τους 30 μήνες, παρέχεται ένδειξη ως προς το χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κατά το οποίο το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή, το λεγόμενο PAO.
Για τα καλλυντικά προϊόντα μίας χρήσεως δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του PAO.

Τι είναι απόσυρση και τι ανάκληση ενός καλλυντικού προϊόντος;

Ως «απόσυρση» νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται με σκοπό να προληφθεί η διάθεση στην αγορά καλλυντικού προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ως «ανάκληση» νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται με σκοπό την επιστροφή ενός καλλυντικού προϊόντος που έχει ήδη διατεθεί στον τελικό χρήστη.

Ποιες οι υποχρεώσεις του διανομέα;

Ως «Διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν είναι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας και διαθέτει ένα καλλυντικό προϊόν στην κοινοτική αγορά. Αυτό περιλαμβάνει χονδρέμπορους, λιανοπωλητές, καταστήματα, ινστιτούτα αισθητικής ή κομμωτήρια, τηλεπωλήσεις, καταστήματα και πωλήσεις μέσω Διαδικτύου.

Πριν διαθέσουν καλλυντικό προϊόν στην αγορά, οι διανομείς οφείλουν να επαληθεύσουν:

 • Ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πληροφορίες επισήμανσης.
 • Ότι τηρούνται οι απαιτήσεις περί γλώσσας.
 • Ότι η προθεσμία της ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν έχει εκπνεύσει.
 • Οφείλουν να διασφαλίσουν ότι, για την χρονική περίοδο κατά την οποία το προϊόν είναι υπ’ ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός των καλλυντικών.

Στις περιπτώσεις που οι διανομείς εκτιμούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι:
το καλλυντικό προϊόν που διανέμουν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο  κανονισμός των καλλυντικών, δεν διαθέτουν το προϊόν στην αγορά μέχρι να επιτευχθεί η συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Τα προϊόντα που περιέχουν μόνο φυσικά συστατικά χρειάζονται Αξιολόγηση Ασφαλείας;

Αξιολόγηση ασφάλειας απαιτείται για όλα τα καλλυντικά προϊόντα, ανεξάρτητα από την προέλευση των α’ υλών που περιέχουν. Δεν έχει σημασία αν ένα καλλυντικό προϊόν αποτελείται από μόνο φυσικά ή συνθετικά συστατικά. Η νομοθεσία δεν κάνει διάκριση μεταξύ των προελεύσεων ενός συστατικού.

Το αν ένα συστατικό είναι συνθετικό ή φυσικό δεν έχει καμία σημασία για το εάν ένα συστατικό είναι ασφαλές στη χρήση. Τα παραρτήματα των κανονισμών της ΕΕ για τα καλλυντικά περιλαμβάνουν πολλές φυσικής προέλευσης πρώτες ύλες, καθώς και πολλές συνθετικές, που απαγορεύεται η χρήση τους στα καλλυντικά για λόγους ασφαλείας.

Το καλλυντικό προϊόν μου είναι vegan;

Δεν υπάρχει νομικός όρος του vegan καλλυντικού προϊόντος. Τα Υπεύθυνα Πρόσωπα μπορεί να χρησιμοποιήσουν ισχυρισμούς ότι το προϊόν δεν περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης ή ότι είναι «κατάλληλο για vegans». Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι αποδεκτοί, αλλά αποτελεί νομική απαίτηση όλοι οι ισχυρισμοί να μπορούν να τεκμηριωθούν και να μην παραπλανούν τον καταναλωτή. Θα πρέπει επομένως να είναι σαφές στον καταναλωτή ποια κριτήρια εφαρμόζονται.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η πιστοποίηση από εμπορικό οργανισμό είτε συστατικών είτε/και τελικού καλλυντικού προϊόντος είναι προαιρετική, ενώ η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα καλλυντικά είναι υποχρεωτική.

Η επισήμανση του προϊόντος μου πρέπει να ελεγχθεί ή να εγκριθεί;

Δεν υπάρχει νομική απαίτηση για έλεγχο ή έγκριση της επισήμανσης από τρίτο μέρος.

Ωστόσο, καθώς η διόρθωση των λαθών είναι δαπανηρή και να έχει αντίκτυπο στη φήμη της εταιρίας σας, συνιστάται να ελέγχεται η ετικέτα και η επισήμανση από ειδικό με εμπειρία στον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα ενός καλλυντικού προϊόντος;

Οι απαιτήσεις επισήμανσης για τα καλλυντικά προϊόντα περιγράφονται λεπτομερώς σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά.

Ο περιέκτης  και η συσκευασία των καλλυντικών προϊόντων θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα:

 1. Όνομα και διεύθυνση του Υπεύθυνου Προσώπου στην ΕΕ.
 2. Το ονομαστικό περιεχόμενο κατά τη στιγμή της συσκευασίας, που δίνεται κατά βάρος ή κατ’ όγκο
 3. Περίοδος μετά το άνοιγμα ( PAO) ή ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, κατά περίπτωση
 4. Προειδοποιητικές δηλώσεις και προληπτικές πληροφορίες.
 5. Ο αριθμός παρτίδας παρασκευής
 6. Η λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν προκύπτει από την παρουσίασή του
 7. Δήλωση συστατικών. Ο κατάλογος θα προηγείται από τον όρο «συστατικά»
 8. Χώρα προέλευσης εισαγόμενων προϊόντων.