Στις 6 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβίβασε στον ΠΟΕ σχέδιο απόφασης για την ενημέρωση του Γλωσσάριου των κοινών ονομασιών συστατικών για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Αυτό αναμένεται να εγκριθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.